خورشید تاریخ ایران رضا شاه بزرگ -بیداربخت

بررسی تاریخ اجتماعی ایران

نگارش : امان بیداربخت

 

                                              “خورشید تاریخ ایران رضاشاه پهلوی”

 

 در سراسرتاریخ ایران رضا شاه بزرگ بنیانگزارایران نوین، بعد از داریوش هخامنشی، تنها فرزند راستین کوروش بزرگ هستند. این زاد روز باشکوه که برابر 24 اسفند 1256 است، برای ما ایرانیان روزی بسیار فرخنده و شادی بخش است. وجود این دو انسان ایرانی  بلند تبار، بوجود آورنده و پایه گذار فرهنگ و هویت ملی ما شده است.­­­­­­ امروزما ایرانیان باردیگر درآستانه این روزفرخنده، این اسطوره بزرگ تاریخ خود هستیم. رضا شاه بزرگ در 139 سال پیش، پا به عرصه وجود گذاشتند و آزاد کننده کشور جم و ساسان از وجود استیلای سلاطین واپسگرا و بیگانه  قاجار وایادی منحط مذهبی واستعمار دول انگلستان ، روسیه وعثمانی و مزدوران دست به سینه آن ها درسراسر کشورشدند. این شورش ها ودسیسه ها یکی پس ازدیگری بوسیله ایشان سرکوب و ایران در جهت استقلال سیاسی وامنیت و رفاه اجتماعی رهنمون گشت.                                                            رضا شاه بزرگ بعد از صد ها سال تباهی و بردگی ملت ایران، تنها شهریاری بودند که از یک پدرو مادرایرانی تبار واز تیره رزمندگان مازندران بقدرت رسیدند.                                                                                                                   آری امروز بدرستی جشن ملی ایران تباران است که بشادی و پایکوبی و سپاس گذاری بپردازند ودست در دست هم نهند و از این ارجمند پایه هویت و تاریخ خویش بیاموزند که برای میهن چه کارها که نمیتوان کرد.                                                   امروز چه مبارک سحری و چه فرخنده   شبی است. امروز زادروز چه گرانپایه ایست، چه انسانی است که از میان سیاهی و تباهی برون تافت و هیچ نداشت و یک تنه با کشوری درهم شکسته و خزانه ای تهی و مردمی دل آزرده،  قحطی زده، خسته و بیمارو گرسنه، به پیکار با تمام پلیدی های اهریمن صفت برخاست و با اراده ای آهنین و عزمی راسخ کوشا شد و برهمه بیگانگان و بیگانه پرستان یک تنه پیروز گشت و در کمتراز 16 سال توانست، از ایرانی بکلی متروکه و خرافاتی یک کشور نیمه صنعتی،  با زیربنای سالم اقتصادی و امنیت ورفاه مستحکم و  یک طبقه متوسط اجتماعی تحصیل کرده، از خود باقی بگذارد.                اشعه تابان و هستی بخش خورشید درخشان  پهلوی از آنروز که پرتوافکن بوستان ایران شد، غنچه های رنگارنگ امید و آرزو در دل مردم آغاز به شگفتن کرد و جان تازه ای در کالبد افسرده مام میهن دمید. ایران ما درتاریخ فصلهای درخشان و داستانهای دلگش وافتخار آمیزاز فرزندان راستین خویش بسیار دارد، اما به حقیقت آن روح بزرگی که در سوم اسفند 1299 تجلی نمود و در آن موقع تاریک به هدایت این ملت باستانی همت گماشت، سرآمد همه مردان و زنان این سامان و مایه افتخار و مباهات تاج و تخت کیان است.                                                                                                                                         رضا شاه بزرگ راز بزرگی را در سینه داشتند که یک آرزوی بیکران برای ملت ایران بود. هدف ایشان این بود که ابنا انسان ایرانی، میبایستی دو باره در زیر یک اندیشه واحد تبد یل بخاندانی بزرگ و یگپارچه شود و تبدیل شدن چنین اجتماعی به خاندان بزرگ مستلزم شناخت مردمش از جهان بینی، اصالت و هویت ملی خویش است که سرآمد فرهنگ و تمدن بزرگ خواهد بود. برای من بسی افتخار و مباهات است که در این روزشگون سخنانی را درستایش و بزرگداشت خورشید تاریخ ایران برای شما بگویم. من این زاد روز بزرگ را به مردم ایران و فرزند بلند پایه شان شاهزاده رضا پهلوی و خاندان گرامی شان شاد باش میگویم.                                                                                                                                                         -­­­­­­­ این ابر انسان زمان که بود! ایران ستیزان میگفتند که او بی سواد است؟!!! . درسال 1921 سرهنگ رضا خان، افسری از ارتش قزاق با استفاده از گروه کوچکش برعلیه دستگاه دولتی قاجار بپا خواست. درمدت کمتراز چهار سال توانست خود را بعنوان قدرتمند ترین افراد کشور پا برجا کرده و جلوی سرکشی ها و ایران فروشی ها را بگیرد.                                         از جمله سرکشی ها، شورش سرگرد لاهوتی بود که گرایش به بیگانه داشت و پس از شکست خوردنش ازقوای رضا خان، لاهوتی به شوروی فرار کرد.                                                                                                                             – درمشهد کلنل محمد تقی خان پسیان سر به شورش داشت و خراسان را اشغال کرد و دست به چاپ اسکناس زده و تهدید نمود که با کمک میرزا کوچک خان جنگلی به تهران حمله کند. محمد تقی خان پسیان از بلشویک های آسیای میانه نیز کمک گرفته و قصد داشت تهران را بگیرد که در 9 مهر ماه 1300 در تپه های جعفر آباد از نیروهای سرتیپ رضا خان شکست میخورد.               – نیروهای ارتش نوین ایران بسرفرماندهی سرتیپ رضا خان در سال 1301 دست به سرکوب آشوبهای تجزیه طلب کردهای آذرتایجان شرقی، آذربایجان غربی و کهکیلویه های فارس و شاهسون ها که از بلشویک های شوروی با اسلحه و پول حمایت می شدند زدند و به این شورش ها خاتمه بخشیدند. هم چنان در گیریهای بزرگی در سال 1302 علیه کرد های سنجابی کرمانشاه و در سال 1303 علیه بلوچ های جنوب شرقی  و لرهای جنوب غربی انجام شد که  باعث جلوگیری از سلطه شورشیان و تجزیه ایران شد.                                                                                                                                                    در سال 1304 تجزیه طلبان ترکمن مازندرانی و کرد های خراسان که بازهم توسط بیگانگان شوروی حمایت میشدند توسط ارتش ایران سرکوب گشتند.                                                                                                                                        اسماعیل آقا شکاک معروف به  سیمتقو در واقع مستقیما از روسیه شوروی پشتیبانی میشد تا پایه تجزیه و ایجاد جمهوری آذربایجان را بگذارد.  اورهبری بیشترشورشها را شخصا دردست داشت و پس از زد و خوردشدیدی با نیروهای ارتش رضا شاه در سال 1309 کشته شد.                                                                                                                                    شیخ خزعل، ایران فروخته دیگری  درخرمشهر، که دولت  بریتانیا از او حمایت میکرد تا او بتواند برعلیه رضا شاه قیام و خوزستان را بنام عربستان از ایران جدا کند. شیخ خزعل دستگیر و به تهران فرستاده شد و نقشه انگلستان عقیم ماند. متاسفانه       تیمسار بایندر فرمانده نیروی دریایی در این درگیریها کشته شدند اما هیچ یک از دسیسه های اجانب و مزدوران ایران که می خواستند بکمک خارجیان ایران را تکه تکه کنند و بتاراج ببرند، نتوانست براراده ملی گرایانه رضاشاه بزرگ غلبه کند.                                                        

در سال 1925 اخرین شاه قاجار احمد شاه را مجلس ایران کنار گذاشت و رضا شاه پهلوی رابه سلطنت بر گزید.               رضا شاه بزرگ از همان اوان بقدرت رسیدنش طرحی بی نهایت وسیع برای متجدد کردن کشورش ریخت و با چرخشی تازه و غیرمنتظره روی به هویت اصلی و ملی ایرانیان و عصردرخشان فرهنگ و تمدن آن کرد.                                

هویت بخشی از ویژه گیهای برجسته این شهر یارخردمند بود و این انگیزه، او را برآن می داشت که هم زمان در دو جبهه مبارزه پیکار نماید.

الف – محدود کردن قدرت های مختلف

1- محدود کردن قدرت، اقتدار و نفوذ صد ها شاهزاده، حکمرانان، صاحب منصبان و رجال سیاسی قاجار که مدت 250 سال در سراسرایران صاحب منافع و از ملاکان بزرگ بودند.                                                                   

2-  محدود کردن قدرت مذهبی علما و روحانیون شیعه که همیشه سعی در نفوذ پادشاهان قاجار داشتند و درامر دولتمردان دخالت مستقیم میکردند و حکومت ها از این بابت همیشه بسیار ضعیف و ناتوان باقی می ماندند.                                    3- مبارزه با استیلای انگلستان و روسیه که با برنامه ریزیهای بلند مدت ودادن رشوه های متداوم توانسته بودند روحانیت شیعه و دربار قا جار و روسای پول دوست  قبایل را مجبور به اطاعت کامل ازخویش کنند و چتر اقتدار خود را روی ایران بزنند و ثروت های هنکفت ما را براحتی چپاول نمایند.                                                                                        4- مبارزه با دستیاران بیگانه و مزدبگیران ایرانی شان  که خاک میهن را به بهایی  نزدیک بیک دستمزد پوچ به آنها می فروختند و سرسپردگی شان را اثبات میکردند.                                                

                                                                                               

 ب – طرح ایران مدرن  و سازندگی آن

رضا شاه بزرگ در زمانی قدرت را در ایران بدست گرفتند که ما حتی آب نوشیدنی نداشتیم و مایحتاج خود را میبایستی از جویبارها و کانالهای کثیف و آلوده رو باز تامین میکردیم.

 خزانه مملکت خالی و هر چه بود و نبود تاراج و یا صرف خوشگذرانی های قاجارها شده بود. در سال 1300 کشور ایران ورشکسته کامل بود. نهاد های اقتصادی کشور بدوی وجامعه یکسره دهقانی بود. بنا بر خواسته علمای دینی مدرسه ای برای آموزش ملت موجود نبود و حتی زنان شاهزاده حق آموزش و تحصیل نداشتند. از جمعیت 10 میلیونی آنزمان، نود در صد از راه زراعت ودامداری میزیستند وبیشتر انها روستایی و فقیربودند. از هر چهار نفر یکی جزو قبایل چادر نشین بود، و از پنج نفر فقط یک نفر در شهر زندگی میکرد. چیزی بنام اقتصاد در ایران وجود نداشت و از صنایع جدید و تولید در ایران خبری نبود.  

اما رضاشاه مصمم بودند ایران را آزاد و مترقی و همه ایرانیان را با سواد سازند. مهمترین هدف رضا شاه بزرگ بوجود آوردن یک دولت کاملا خرد مند و پویا بود. اما این تنها کافی نبود و مستلزم وارد کردن علوم و دانش و فنون  مدرن از غرب و اصول و موازین اداری ، آموزشی و اقتصادی اروپا بود که میبایستی با برنامه ریزی و انظباطی آهنین تهیه وانجام شود که شد.  از جمله کار های ایشان :

– لغو قرارداد ننگین نفتی دارسی و الغای چاپ پول از جانب بانک شاهی که میبایستی با اجازه و امضای دولت انگلستان میبود.

در 21 اردیبهشت 1307 رضا شاه بزرگ اعلام کرد که حقوق کاپیتولاسیون یا حقوق یک جانبه اتباع خارجی در ایران لغو و قطع گردد. در دوره قاجار قدرت استیلای بیگانه آنچنان روی سر دولتمردان بیکفایت قاجاربود که حق دادرسی و محاکمه افراد خارجی را که متهم  بارتکاب جنهه و جنایت میشدند از خود سلب و این را باختیار آنها واگذار کرده بود.                                                       

 اقدامات  مدرن سازی رضا شاه بزرگ:

 

 – گذاشتن بنای یک جامعه سکولار و کوتاه کردن قدرت روحانیت                     

– بنیان اقتصادی مدرن وتندرست بر اساس تولید و کار ، آبادانی و سازندگی.                                                            – کسب ما لیات از ورود کالاهای خارجی                                                   

– پایه گذاری جامعه بروی علم و دانش وخرد جمعی و ساختن دانشگاه تهران    

– دادن شناسنامه و پاسپورت به تک تک ایرانیان برای شناخت اصلیت خود وداشتن حرمت و هویت ملی نزد جهانیان    

– بیرون آوردن  و حفاری آثار ملی، ادبی و هنری و فرهنگی، مانند خرابه های تخت جمشید ودیگر آثار باستانی وشناخت اسطوره های ملی و نمادین.        

– تعیین حدود مرزهای سر تاسری ایران با همسایگانش که تا آن زمان نداشتیم و ایجاد روابط اقتصادی و بازرگانی و جهانگردی با آن ها                                                                                                                                    – فرستادن دانشجو بخارج برای آموزش تحصیلات عالی با بورس دولتی برای پایه گذاری یک جامعه علمی و مدرن           – ایجاد سپاه علم و معرفت و پیش برد تعلیم و تربیت                                 

– بنیان بهداشت مدرن و ایجاد بیمارستان ها و بهداری و دارو ودرمان در سراسر ایران

– بنیان دادگستری مدرن فقط  به مدت چهار ماه و تغییر کلی ساختار اداری آن از جمله سازمان جدید محاکم  و اخراج کارمندان و قضات بی کفایت و نادرست و جابجایی آنها با قضات جوان و دارای تحصیلات  حقوقی.                         – ایجاد پست و تلگراف و تلفن مدرن                                                    

– ایجاد بندر سازی وکشتیرانی در شمال وجنوب                                     

– ساختن راه ها و ارتباتات سراسری ایران، از جمله ساختمان 1360 کیلومترراه آهن و هزاران کیلومتر جاده شوسه       احداث کارخانجات عظیم در سراسر کشور و براه انداختن تولیدات صنعتی                                                      – احداث ابنیه ها، هتل ها ، پل ها  و تونلها ما بین شهرها و ایجاد شهرسازی مدرن

– تقسیم استان بندی های کشور برپایه نظام زمان هخامنشی، ساتراپها، بصورت استانداری، فرمانداری و بخشداری

– ساختن ابنیه های دولتی و فرهنگی بر اصول معماری ایرانی در سراسر کشور        

– ساختار مدرن درونی اداری و سیاسی دولت و برقراری نظم و برقراری قانون

– ساختن مدرن آرتش، ژاندارمری و نظمیه (شهربانی)                                        

 دادن آزادی و برابری به بانوان و برداشتن پوشش اسلامی از سرشان وارتقا شغلی و اجتماعی به آنها                     – ایجاد روابط و بر قراری مناسبات سیاسی و اقتصادی با ملل جهان و تبادل سفرا و وزیر مختارها با کشورهای دیگر   – همکاری در ساختن بنا و ساختمان سازمان ملل متحد. ایران یکی از معدود کشورانی بود که در این امر مهم همکاری میکرد.                                 

– رضا شاه بزرگ در سال 1935 نام پرشیا  را به نام ایران که متعلق به همه اقوام ایرانی است تغییر دادند

                                                             

سیاست خارجی ایران در این دوران:

 

سیاست خارجی رضاشاه بزرگ بر اصول حفظ کامل منافع ملی و مبارزه با استعمار بیگانگان بود و در این راه جان خویش را برای کسب آزادی و سعادت و بزرگداشت ایرانیان از دست داد.

ازهمان روزهای نخستین رسیدن به قدرت، کوشش بسیارایشان در بستن قرارداد های اقتصادی و سیاسی با کشورهای انگلستان و روسیه – که در سال 1922 تبدیل به اتحاد جماهیرشوروی شده بود – و هم چنان آلمان وفرانسه و ایتالیا بود. بسیاری ازاین طرحهای اقتصادئ احتیاج به کارشناسان فنی خارجی داشت که محتاج به برقراری تماس با کمپا نیهای انگلیسی و روسی میشد. بویژه کارشناسان انگلیس و شرکتهای نفتی انگلیس وایران، که تمام ثروتهای نفتی ایران را از زمان قاجارها کنترل میکردند.

رضا شاه بزرگ ترجیح میدادند که کارشناسان و فن آوران خارجی بیشترازکشورهای آلمان و فرانسه و دیگر کشوره ای اروپایی باشند، تا ایران کمترزیرنفوذ ابرقدرت روس وانگلیس باشد.                                                     بی طرف

این دید ملی و سیاسی که فقط روی منافع ملی متمرکز شده بود ، باعث دردسرو بحران شدید برای ایران درسال 1939 شد، زیرا که در این زمان آلمان نازی برعلیه انگلستان واتحاد جماهیر شوروی با هم در جنگ جهانی بودند.                       رضا شاه بزرگ در چنین موقعیت خطیری موضع سیاسی کشورایران را درجهان بیطرف اعلام کردند. اما انگلستان که هنوزازباطل شدن قرارداد نفتی دارسی والغای کاپیتولاسیون درزمان اوان پادشاهی رضا شاه سخت ناراضی و زخمی بود، ایران را متهم به این کردند که مهند سین و کارشناسان آلمانی جاسوسانی علیه انگلستان هستند که برای تخریب امکانات نفتی انگلستان در ایران فعالیت دارند.                                                                                 

 دولتهای انگلستان و روسیه شوروی تقاضای بیرون راندن تمام برجستگان فن آورآلمانی را داشتند، اما رضا شاه به این درخواست انگلیس بها نداد و این باعث توطئه بر علیه او و به کنارگذاشتن رضا شاه در کنفرانس تهران توسط چهارابرقدرت جهان،  انگستان، روسیه شوروی، فرانسه و امریکا که ایران را اشغال کرده بودند شد.                                                بعد از اشغال روسیه شوروی توسط نیروهای آلمان نازی ناچارا انگلستان و شوروی با هم متحد شدند. هردو این کشورها در این زمان توجه شان به خطوط راه آهن سر تا سری ایران، که به تازگی افتتاح شده و تنها راه بسیار پسندیده برای رساندن نیرو و آذوقه، دارو، نفت و بنزین و ذغال سنگ به پشت جبهه مسکو بود، شدند. بدون تصرف این خط فتح متفقین برعلیه آلمان نازی غیرممکن بود.                                                                                         

در تاریخ اوت 1941 بعد از رد کردن تقاضای متفقین توسط رضاشاه بزرگ که حاضر نشدند زیر یوغ بیگانگان بروند، متفقین در سحر گاه روز سوم شهریور  بایران حمله کردند. در این حمله 35000 سرباز انگلیسی شرکت جستند. بنادرغربی خلیج فارس بشدت بمباران شد.هفت اسگادران نیروی هوایی انگلیس به حمله هواپیما ها به ایران یاری میرساندند. تعدادی بیشمار چترباز درنزدیکی چاه های نفت فرود آمدند، تا ایرانیان نتوانند چاه ها را به آتش بکشانند وبه منافع آنها ضرربرسانند.

نیروهای شوروی هم ازمرزآذربایجان گذشتند و شهرهای عمده مازندران، گیلان و خراسان را تصرف کردند. هواپیما های روسی بروی تبریز و اردبیل بمب ریختند و عده زیادی ازغیر نظامیان را کشتند. سپس نیروهای آنها وارد این شهر ها شده و دست بکشتن و غارت اموال مردم زدند. شهر های دیگرآدربایجان ،گیلان و مازندران نیز بمباران گشتند. تعداد دقیق قوای شوروی 120000 نفر برآورده شده است.

                                                             

دولت ایران روز ششم شهریورماه تقاضای ترک مخاصمه کرد.

رضاشاه بزرگ که حاضر نمی شد بهیچ وجه  به بیگانگان باج دهد، ناگزیر مجبور شد ند روز 25 شهریور بخاطر اینکه ملتشان بیش ازاین کشته نشود از سلطنت کناره گیری و به تبعید به افریقای جنوبی بروند. ایشان را ابتدا به جزیره موریس و سپس بعلت بیماری به یوهانسبورگ فرستادند که در تاریخ 4 مرداد 1323 دراین شهردرگذشتند و پیکر بزرگوارشان بعدا با مراسمی باشکوه به ایران برگردانده شد.                                                                                                       بدین ترتیب کنترل خطوط راه آهن ایران در دست شوروی و انگلیس اشغالگر افتاد .این حرکت باعث شد که آلمان نازی نتواند مقاومت شوروی را درهم شکند ودر سرمای سخت روسیه شکست خورد. اما وضعیت ایران از همان آغازاشغال به حال پیشین زمان قاجارها برگشت. چه تقریبا همه پایه های ساخته شده از جانب رضاشاه منهدم شده بود. دو قدرت خارجی بار دیگرگرداننده حیات سیاسی و اقتصادی کشورما شدند. انگلیس ها بازهم عشایر و روحانیون را با پول خود ایرانیان میخریدند و بر ضد  کمونیسم برمی ا نگیختند و شوروی ها در مقابل دراکثراستان ها و حتی درمناطق جنوبی تحت سلطه بریتانیا به تشکیل احزاب کمونیست پرداختند و پول های هنکفتی را در دسترس سران خود فروخته آنان میگذاشتند.                        

تجزیه روانی ملت  ایران ازهمین جا شروع شد و شدت این تجزیه آنقدر بزرگ بود که حافظه و غرور ملی شکست وعوارض آن تا به امروز روشن است. در نخست، سودای پول و رسیدن به قدرت بود که ایران فروشان را وادار کرد این چنین ایران فروشی کنند، اما بعد خوره اید ئولوزی های متفاوت روح آنها را خورد و تا بن استخوان مسخ اربابان بیگانه و چپاولگر خود شدند که شوربختانه تا به امروز هم این بیماری ادامه دارد.

 سه روز بعد از برکناری رضاشاه و پیش ازعزیمت ایشان ازایران، شوروی جنبش های جدایی طلب را دوباره درآذربایجان براه انداختند و انگلیس ها  به نوبه خود حزب آزادی را بکمک مصطفی فاتح و حسن مشرف نفیسئ که از عمال خودشان بود پابرجا کردند. علاوه بر آن نیروهای انگلیس شروع به مسلح کردن مجدد نیروهای عشایر و تعلیم آنها نمودند که با حقوق ناچیزی از عواید چاه های نفتی خودشان که بدان ها میدادند، از آن ها می خواستند که حافظ منافع ایشان در چپاول درجنوب ایران باشند.                                                                                             

این ها بودند شمرده هایی از درک وطن دوستی ابر انسانی که در تمام دوران تاریخ ایران نظیر نداشته و دربزرگداشت ملتش تا دم مرگ با بیگانگان و ملایان مبارزه کرد و دراعتلای هویت ملی و آزادی ایران کوشید.

*اشعه پهلوی ها* بروی آسمان ایران بهمین جا خاتمه نیافت و با جانشینی فرزند برومندشان، آریا مهرمحمد رضا پهلوی، چون صاعقه ای ممتد تا سال 1979 هم چنان باران برکت خویش را بر سرمردم ایران فرو ریخت.

 

رضا شاه بزرگ تنها موفق به پایین کشیدن چادر از سر زن، ساختن راه آهن، سر کوب ایران فروشان، آوردن امنیت، و توی دهن قدرتمندان خارجی زدن، آوردن قانون و دادگستری نکرد، این ابر انسان موفق شد فقط در مدت 16 سال جهت عقب افتاده ترین طرز فکر، عقل و اندیشه ای را که صد ها سال بود بر جامع ایران استیلا داشت بکنارزند و ازافراد نادان و جاهل ایرانی آن زمان انسانهای مدرن و تحصیل کرده  به سازد.

او در برابر تعقل زدائی ملایان که سعی میکردند انسان ها را از عقل و تفکر داشتن بازداشته و آن ها را در جهل مرکب نگاه دارند یک تنه جنگید. شعار ملایان که:

مجسمه نساز، به تصویر نگاه مکن، در خانه تصویر و نقاشی و عکس نگاه مدار، زیرا در خانه ای که تصویر باشد نماز آن باطل است. به مدرسه مرو، از عقلانیت بدور شو که برای تو نکبت میاورد. نغمه مزن، به نغمه گوش مده، نغمه مخوان، تماشاخانه بنا مکن، به رقص منگر، رقص مکن، ساز مزن، به ساز گوش مده، شطرنج بازی مکن، نرد بازی مکن.

رضا شاه عکس همه این کارها را در ایران مرسوم کرد و تمام تابوها را که جنبه خرافات داشتند را از بین برد. در عصرپهلوی ها هزاران مدرسه و دانشگاه ساخته شد. ایران گرائی و مدرن گرائی اوج گرفت. نوزائی یا رنسانس در واقع در زمان این شهریاران در ایران انجام یافت. برگشتن رضا شاه به گذشته باستانی و زنده کردن روح و هویت ایرانی شکل گرفت. فردوسی، حافظ، سعدی و خیام را دوباره به مردمش شناساند و برای هر کدام از آنها آرامگاه زیبائی ساخت. بدستور او تخت جمشید را از زیر خاک بیرون کشیدند و غرور ایرانیان را بخاطر تاریخ و استوره های زیبایش برانگیخت.  او می خواست، همانطور که اروپائیان هویت خود را در یونان جستجو کردند، ایرانی ها میبایست به دنبال اصلیت و هویت خویش به زمان های هخامنشیان و ساسانیان نظر بیافکنند. فضیلت ها و اخلاقیات و قوانین این دوره بسرعت هر چه تمامتر در زمان این ابر مرد شروع به احیا شد. بدنبال این رشد اندیشه پس زدن قوانین و آداب دینی نیز بوجود آمد و رضاشاه تا آنجا که می توانست و اقتدار داشت دست ملایان را از اظهار نظر و دخالت در مسائل دولتی کوتاه کرد. در این نوزائی ایرانی پایه های نو سازی اجتماعی و ایجاد نوعی سکولاریسم توسط ایشان ریخته شد. نتیجه این دستاورد های شگفت انگیزاین شد که توانست مردم را هر چه بیشتر و بیشتر به شهروندی بکشاند که نتیجه اش پیدایش دولت و ملت و ناسیونالیست ایرانی شد که تا امروز به شدت هنوز ادامه دارد و نیروئی است در ما که ایران و مردمش را به آزادی و رهائی از چنگ غاصبان میکشاند و هیچ چیز جلودارآن نخواهد بود و ما آزادی ایران کنونی  را مدیون این شهریاران بزرگ خواهیم بود.

در دوران پهلوی ها ببیشترین مردم ایران خوشبخت و در امنیت کامل در صلح و صفا در کنار هم میزیستند. اکنون سی وهشت سال از روزگار درخشش خورشید پهلوی ها میگذرد و من اگر وقت ایجاب میکرد ، میبایستی امشب به کارنامه تاریک و ننگین بیگانه غاصبی چون جمهوری اسلامی و سرنوشت هشتاد میلیون ایرانی در بند کشیده میپرداختم و آنرا در برابر مقایسه با دوران ابر مردان تاریخ ایران میگذاشتم، تا عبرت ملتی گردد که این خوشبختی و خدمات بزرگ  رادرک نکردند و نشناختند و او را “دیکتاتور” خواندند ودر جهل مطلق، سرنوشت خویش را دوباره بد ست بیگانگان و بیگانه پرستان دادند.

آیا در جامعه ای که بی عقلی ، و جنون به اعتقادات مذهبی و اید یولوژی های بدون مرز به فضیلت تبدیل میشود، نباید انتظار داشت که فاجعه 22 بهمن اتفاق بیافتد؟

 

امروز هشتاد میلیون ایرانی دوباره دچار سرنوشت قاد سیه دوم شده اند. این بار نیز زیر چنبره منحوس و سیاه اقتدار داران امامت اسلامی در نهایت ذ لت، ظلم و ستم روزگار میگذرانند و چون غلامان و کنیزان برده، بدون داشتن هیچ آینده ای که بوی انسانیت از آن ببارد، در زیر قوانین ارتجاعی مذهبی عمر گرانبهای خویش را بیهوده سپری میکنند. اما امروز جوهر ایران دوستی رضاشاه همه ایران را فراگرفته وملت ایران درک کرده اند که تا چه اندازه راه رضاشاه بزرگ که برای  سربلندی و رفاه آنها میکوشیده درست بوده.

 

بایستئ گفت که تنها راه نجات ایران از این تحقیر بزرگ تاریخی روی آوری کامل به هویت ملی و دوری از هویت اسلامی است.  نماد هویت ملی و فرهنگ کهن ایران زمین ، فرزند رضا شاه بزرگ، شاهزاده رضا پهلوی پرچمدار آزادی ایران هستند. پیوستن به ایشان رسالت  تاریخی ما است، تا باشد که باردیگرخورشید پهلوی آسمان سیاه و تاریک ایران را بزداید و انسانها بتوانند دوباره ازاین نورخوشبختی و رستگاری کامیاب شوند.  

    

پاینده ایران ، برقرار باد پرچم شیروخورشید سه رنگ ایران

                                                             

 اسفند ماه 1395