نیاز

رهاءیم ؛ از آن سر است ؛ که هیچستانیم

ویرانیم ؛ از آن سر است ؛ که آ با دا نیم

شاد مانیم ؛ پای بند ، آزادی است.

” نیاز . 7 /1378 “