نامه سرگشاده به رئیس جمهور آمریکا

در پی سخنرانی حسین باراک اوباما در مسجد بالتیمور در امریکا و درج ان سخنرانی در بی بی سی که در لینک زیر میتوانید مشاهده کنید:

http://www.bbc.com/persian/world/2016/02/160203_u04_obama_mosque

نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور آمریکا به سه زبان، پارسی، انگلیسی و فرانسوی که بقلم جناب کاووس پیروز پهلوان  تهیه، نوشته و ارسال گذشته است.

توجه شما را به متن این نامه جلب میکنیم.

********************************************************************

نامه سرگشاده به رئیس جمهور آمریکا

جناب آقای اوباما در مسجد بالتیمور: فرمودید حمله به یک دین حمله به همه ادیان است .
جناب آقای اوباما، با پوزش و درنهایت ادب اجازه می خواهم به چند نکته اشاره نمایم ،
آیا این ادیان هرگز با یکدیگر در جنگ نبوده و نیستند ؟
آیا تعریف کلمه انسان ( انسانیت ) را باید در باورمند به دین یا مذهب بودن یافت ؟
ریشه و سرچشمه این رخدادهای وحشتناکی که با نهایت اندوه، همه ما شاهدان عینی آنها در جهان امروز می باشیم را نمی شناسیم ؟
آیا مهم جان و خرد می باشد یا باورمند بودن به دین یا مذهب، هر دین یا مذهبی ؟
آیا سرچشمه این جوی خون کودکان وجوانان و سالمندانی که درجهان جاریست، خرد می باشد ؟
باور به دین یا مذهب، یک برخورد فکری کاملان شخصی ست،
حق هر آدمی ست، هر آنچه را که می خواهد پر ستش نماید،
آیا هیچ آدمی حق دارد که باور خود را بر دیگران تحمیل کند ؟
پاسخ شخص من به این پرسش همیشه با آوائی رسا، نه ، بوده و می باشد. آیا شما هم این کلمه ، نه، را شفاف بر زبان آورده اید یا بر روی کاغذی نوشته اید ؟
کلمه آزادی و کلمه دمکراسی، دو کلمه بسیار زیبا و حیاتی و اخلاق بوده و می باشند،
فرهنگ مهر، صلح، رفاه، شادی جان و پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست و آباد نمودن جهان بدون وجود و به کار گرفتن این دوکلمه، هرگز امکان پذیر نبوده و نخواهد بود .
نمی خواهم شک کنم که شخص محترم شما جناب آقای اوباما هم بر این باور نمی باشید.
آیا سواستفاده از همین دو کلمه زیبا و حیاتی و اخلاق،
موجب این رخداد های وحشتناکی که ما شاهدان عینی آن در جهان می باشیم نشده است ؟
این چندین میلیون کودک و پیر و جوان که مجبور به ترک سرزمین خود شده اند و می شوند و در جستجوی پناهگاهی هستند، از حمله کدام نیروهائی تا دندان مسلح و باور ها وحشت دارند ؟
اینهمه ابزار کشنده و ویرانگر از کجا می آیند و در دست چه موجوداتی ست ؟
شخص محترم شما، برای کلمه بشر چه تعریفی دارید ؟
شاهد اینهمه کشتار و شکنجه و زندانی ویا فرارانسان ها ازسرزمین خود می باشید یا خیر ؟
آیا مهمترین وظیفه انسانی ما دفاع از حقوق بشر نیست ؟
آیا تا این لجظه به این وظیفه انسانی خود عمل نموده ایم یا فقط بسنده به شعارآن نموده ایم، کدام یک ؟
جناب آقای اوباما، سال گذشته نامه سرگشاده ای برای شخص محترم شما نوشتم و آنرا به نشانی کاخ سفید در واشیگتن دی سی فرستادم و رسید آنرا هم دریافت کردم،
اکنون که این مطالب را هم برای شخص محترم شما، پرزیدنت کشور امریکا می نویسم بی دلیل و منطق نیست،
براین باورم تا زمانیکه قدرت خرد خود را در راستای دفاع از حقوق بشربکار نگیریم، جهانی در صلح و آرامش نخواهیم داشت، شاید نادانسته یا دانسته یار و همراه نامردمانی درجهان بوده و هستیم .
من یک نقاش ایرانیم، شما را دعوت میکنم بیائید با هم تابلوی نقاشی کنیم که انسان درمرکز تابلو دیده شود،
انسان شاد، جان و خرد.
با مهر.
کاوس پیروزی – پهلوان

*********************************************************************************

 

Open Letter to President Obama

Dear Mr. President,

In a recent visit to a mosque in Baltimore, you said “an attack on one religion is an attack on all religions”.

Mr. Obama, with all due respect please allow me to mention a few points:

Have these religions never been at war with each other and are they not now?

Is the definition of the word ‘human’ or ‘humanity’ to be found in a faith or religious belief?

Do we not know the root and source of the terrible events that tragically we all witness in today’s world?

What is more important, a belief in human life and wisdom or a in faith or a religion?

Is the source of this river of blood, flowing from the children, the youth and the elderly of this world, wisdom?

Belief in a religion or faith is completely a personal intellectual approach.

It is an inalienable right of every human being to worship in any faith or religion, but does anyone have the right to impose his or her belief on the others?

My personal answer to the above question has always been a resounding ‘NO’. Have you also clearly uttered this word ‘NO’ or written it on paper?

The words freedom and democracy are two beautiful essential moral words in our world today.

The culture of love, peace, prosperity, happiness and good life, keeping the environment clean and building a prosperous world without the existence and use of these two words, has never been and never will be possible.

I have no doubt that your esteemed self is also of the same opinion.

Is it not abusing these two beautiful ethical words the cause of the terrible events that we witness in our world today?

These millions of children, young and old people, who have been forced to leave their homelands and seek shelter in other countries, are frightened of the attacks and beliefs of those evil forces who have been armed to their teeth?

Where do these deadly and destructive weapons come from and they are in hands of what type of creatures?

Mr. President, what is your definition of a ‘human being’?

Are you witnessing all these killings, tortures, imprisonments and fleeing from homelands?

Is it not the most important ‘human duty’ to defend human rights?

Until this moment, have we really fulfilled our ‘human duty’ or just uttered a slogan?

Mr. Obama, last year I wrote an open letter to you and sent it to the address of the White House, to which I received an acknowledgement.

Now that I am writing this letter to you, it is not without a logic or reason.

I believe as long as we do not use our own power of wisdom to defend the human rights, we will not have a world in peace and harmony, and perhaps unknowingly or knowingly side with people that you cannot call ‘humans’.
Mr. President, I am an Iranian painter and I invite you to come and create a painting together with me that the man is at the centre of that painting, “The Happy Man of Life and Wisdom”.

Yours respectfully,

Kavous Pirouzi-Pahlavan
***********************************************************************************

Lettre Ouverte au Président Obama 

Monsieur le Président, 

Dans une récente visite à une mosquée à Baltimore, vous avez dit : 
“une attaque contre une religion est une attaque contre toutes les religions”. 

M. Obama, avec tout mon  respect, s’il vous plaît permettez-moi de mentionner quelques points : 

Est ce que ces religions jamais été en guerre avec l’autre et sont-ils pas maintenant ?

Est-ce-que l’on Devrait trouver la définition du mot «humanité» «humain» dans une foi ou croyance religieuse ? 

Ne savons-nous pas la racine et la source des événements terribles dont  nous sommes tous tragiquement témoin dans le monde d’aujourd’hui? 

Quel est le plus important, une Sagesse et de la pensée dans la vie humaine ou de la foi ou une religion ? 

Quelle est la source de cette rivière de sang des enfants, les jeunes et les personnes âgées dans ce monde de sagesse ?

La croyance en une religion ou la foi est uniquement  une approche intellectuelle personnelle. 

Il est un droit inaliénable de tout être humain à adorer en une foi ou une religion, mais quelqu’un a-t-il le droit d’imposer sa croyance aux  les autres ? 

Ma réponse personnelle à la question ci-dessus a toujours été un «NON» retentissant. Avez-vous aussi clairement prononcé ce mot «NON» ou avez-vous écrit quelque part sur un support en papier  ce NON ? 

La liberté de parole et la démocratie sont deux beaux mots essentiels dans notre monde d’aujourd’hui. 

La “culture de l’amour, la paix”, la prospérité, le bonheur et la bonne vie, garder l’environnement propre et la construction d’un monde prospère, n’a jamais été et ne sera jamais possible, sans l’existence et l’utilisation de ces deux termes.

Je ne doute pas que votre estimé et opinion est également du même avis.

Est-ce-que abuser de ces deux belles paroles éthiques et vitale, n’a-t-ils la cause des terribles événements dont nous sommes témoins dans notre monde d’aujourd’hui ?

Ces millions d’enfants, les jeunes et les personnes âgées, qui ont été forcés de quitter leur pays pour trouver refuge dans d’autres pays, ont peur des attaques et des croyances de ces forces du mal qui ont été armés jusqu’aux dents ? 

D’où viennent ces armes meurtrières et destructrices et ils sont dans les mains de quel type de créatures ? 

Monsieur le Président, quelle est votre définition d’un «être humain» ? 

Est-ce-que vous êtes témoin, de tous ces meurtres, tortures, emprisonnements et exode de personnes fuyants leur patrie ?

N’est-ce ne pas le plus important des devoirs humains que de défendre les droits humains? 

Jusqu’à ce moment, avons-nous vraiment rempli notre «devoir humain» ou tout simplement poussé un slogan? 

M. Obama, l’année dernière j’ai écrit une lettre ouverte pour vous et vous l’ai  envoyé à l’adresse de la Maison Blanche, et j’ai reçu un accusé de réception. 

Maintenant que je vous écris cette lettre pour vous Le président des États-Unis d’Amérique, il ne va pas sans logique ou ni la raison. 

Je crois que tant que nous ne l’utilisons pas notre propre pouvoir de la sagesse pour défendre les droits de l’homme, nous ne pourrons pas avoir un monde en paix et en harmonie, et peut-être sans le savoir, ou sciemment l’autre avec des gens que vous ne pouvez pas appeler «l’homme». 

Je suis un peintre iranien et je vous invite, Monsieur le Président à venir peindre un tableau ensemble que l’homme est au centre de cette image. L’homme heureux de la vie et de la sagesse. 

Avec respect et compassion,

Kavous Pirouzi-Pahlavan