پایکوبی پرستاران در بیمارستان تبریز

شاد زیستی یکی از ارزشهای والای فرهنگ ایرانشهریست..!
با شادی و پایکوبی به نبرد با تحجر میرویم..!
جشن روز پرستار در بیمارستانی در تبریز..!
این همان ایرانزمینی است که همه مردمش با شادی و همزیستی کنار هم زندگی میکنند و ایرانی آباد و آزاد را میسازند.
قدرت ایرانزمین به رنگارنگ بودن ان است، به گویشهای زیبایش، به موسیقی های دلنشینش، به پایکوبهای حماسه سازش به زیبایی رنگین کمانی که در نسیم خوش بهاری بر آسمان نیلگون ایرانزمین نمایان میشود..!
شاد باشید و سرافراز
پاینده ایران آزاد
رنسانس ایرانی​
جمهوری اشغالگر اسلامی به پایان راه ننگینت رسیده ای.