مسعود آذر

مسعود آذر یکی دیگر از شاعران حماسه سرای و مبارز نوین است که اشعاراو نویدبخش آزادی ایران بزرگ را میدهد.

نظر شما را به تماشای شعر او به نام نسل فردا جلب میکنیم.