فریب ملی نماهای شیاد را نخورید

حکومت فرقه ای جمهوری اسلامی پس ار ناکامی و سرخوردگی در نزدیک به چهاردهه مبارزه بی امان با هویت ایرانی و کوشش بی ثمر و خشونت محور بر پایه اینترناسیونالیسم دینی ، اکنون موجی بزرگ از ایرانگرایی را در مقابل خود میبیند و سعی در ربودن این حجم از پتانسیل ملی و بکار بردن آن برای مقاصد ضد ملی و دین سالارانه خود دارد.
حکومت دینی که از بنیاد، ملی گرایی را اساس بدبختی مسلمین میدانست امروز با نمادهای ایرانی از فردوسی بزرگ تا آرش و رستم و کوروش به رویکردی فریبکارانه روی آورده و نمادهای ملی ایران را وسیله ای برای پیشبرد امت گرایی و مقاصدی که با اندیشه ایرانی و ایرانشهری همخوانی ندارد بکار میبرد. از رسانه های حکومتی تا اپوزیسیون حکومتی مستقر در برون مرز، صورتک ملی نمایی به چهره زده و با وقاحت تمام از آرمانهای نا مقدس حکومت اسلامی مستقیم و غیر مستقیم پیروی می کنند.
هموطنان گرامی ما ایرانیان با هیچ ملتی سر جنگ و دشمنی نداریم، بدیهی است اگر زمانی مورد تازش دشمن قرار بگیریم رخت جنگ میپوشیم و ساز و برگ رزم بدست میگیریم، اما چه اکنون چه در زمانی که جنگی رخ دهد ما ملت ایران در کنار یکدیگر می ایستیم نه در کنار حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی و نه در کنار قاسم سلیمانی و خامنه ای و سپاه و اطلاعات.
به ملی نماهای پلاستیکی که با جنگ هراسی و نقابهای ملی مردم را هراسانده و به دامن رژیم ضحاک هل میدهند بگویید ایران ارتش دارد.
به آن مزدورانی که سپاه جنایتکار اسلامی را گارد جاویدان داریوش خطاب میکنند بگویید هیچ ملی گرا و ایران پرست واقعی خواهان جنگ و ویرانی و کشتار برای میهنش نیست. به این خائنین بگویید که از ستونهای هویت ملی به مانند کوروش بزرگ، زرتشت بزرگ و فردوسی بزرگ، برای مقاصد آیت الله های خون آشام استفاده نکنند.
اگر امروز جهانی را در مقابل ایران می بینید که یکصدا و همپیمان به دشمنی با ما برخاسته اند باید علتش را در سی و هشت سال رفتار ضد بشری جمهوری فرقه ای اسلامی جستجو کنیدو، در سی و هشت سال حمایت ایران از گروههای تروریستی مانند طالبان و القاعده و بوکوحرام و …
از خود بپرسید چرا این گروههای متوحش دینی و فرقه ای در حکومت پیشین در هیچ کجای جهان وجود نداشتند !!
از خود بپرسید که چرا همین سلطان عربستان که امروز جسارت تهدید ایران را به خود میدهد، دستهای شاه را میبوسید و شخصا در مراسم خوش آمدش رقص شمشیر میکرد !
از خود بپرسید چه شد که عزت و احترام و غرور ملی ما در این سی و هشت سال در نزد جهانیان خار و خفیف شد.
آیا این رفتار حکومت فرقه ای قابل دفاع است. ایران مهد تمدن جهان، آیا شایسته چنین رفتاری از سوی جهانیان است که امروز شاهدیم ؟!
آیا تمام این گرفتاریها بخاطر صدور انقلاب شیعه به جهان نیست ؟
آیا میتوان از شناسه های ملی و حس ملی گرایی و ناسیونالیسم ایرانی از مقاصد اهریمنی اسلام دفاع کرد ؟
هر یک از ما موظفیم چنانچه سرزمین ما مورد آماج دشمن قرار گیرد از سرزمینمان دفاع کنیم، اما فراموش نکنیم ما ملت یکپارچه ایران با تکیه بر فرهنگ و تاریخ و هویت ایرانی در کنار یکدیگریم، نه در کنار حکومت اهریمنی اخوندیسم.
فریب ملی نماهای شیاد را نخورید.

پاینده ایران
تابنده فرهنگ پرشکوه ایران زمین

رنسانس ایرانی

مقاله فوق را هم ملاحظه بفرمایید:  http://iranrenaissance.com/?page_id=760

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*