Category: فرهنگ ایرانشهری

امشاسپندان – ایزدان نامیرا

اهورا و شش امشاسپندان  شش امشاسپندان، اهوراييند  بهين روح نيكی و زيباييند  صفات خداوند يكتا بوند  چو از ويژگی های مزدا بوند  نماد تساوی مرد و زنند  هر آن‌گونه تبعيض را دشمنند  زن و مرد مخلوق داور بوند  در آيين

گاهشمار ایرانی

گاهشمار راستین ایرانزمین..! این نافرمانی مدنی را به موجی خروشان تبدیل کنیم. تاریخ سالمان را به تاریخ ایرانی تبدیل کنیم و در همه جا از ان استفاده کنیم. ۲۵۷۵ شروع نوروز امسال است. پیروز باد https://www.facebook.com/events/749196078520175/ رنسانس ایرانی

Tagged with:

كراوات و تاريخچه پيدايش آن در ايران باستان

در اين چكيده گفتار به كراوات، بخشى از پوشاك زنان و مردان ايرانِ باستان. دستمال گردن يا كروا Karwaيكى از بخشهاى پوشاك زنان و مردان ايرانى بوده است. ايرانيان باستان، براى زيبايى پوشاك خود، دستمالى را به دو قسمت كرده

Tagged with:
Top