Category: فرهنگ ایرانشهری

امشاسپندان – ایزدان نامیرا

اهورا و شش امشاسپندان  شش امشاسپندان، اهوراييند  بهين روح نيكی و زيباييند  صفات خداوند يكتا بوند  چو از ويژگی های مزدا بوند  نماد تساوی مرد و زنند  هر آن‌گونه تبعيض را دشمنند  زن و مرد مخلوق داور بوند  در آيين

Posted in رویدادهای روز, فرهنگ ایرانشهری, مقالات

گاهشمار ایرانی

گاهشمار راستین ایرانزمین..! این نافرمانی مدنی را به موجی خروشان تبدیل کنیم. تاریخ سالمان را به تاریخ ایرانی تبدیل کنیم و در همه جا از ان استفاده کنیم. ۲۵۷۵ شروع نوروز امسال است. پیروز باد https://www.facebook.com/events/749196078520175/ رنسانس ایرانی

Posted in تاریخ, رنسانس ایرانی, فرهنگ ایرانشهری Tagged with:

كراوات و تاريخچه پيدايش آن در ايران باستان

در اين چكيده گفتار به كراوات، بخشى از پوشاك زنان و مردان ايرانِ باستان. دستمال گردن يا كروا Karwaيكى از بخشهاى پوشاك زنان و مردان ايرانى بوده است. ايرانيان باستان، براى زيبايى پوشاك خود، دستمالى را به دو قسمت كرده

Posted in تاریخ, فرهنگ ایرانشهری Tagged with: